اگه دیدی یه پسر سینه سپر کرده و سرشو بالا گرفته و زبونشو در آورده تعجب نکنید....

.

.

.

.

.

http://www.uplooder.net/img/image/79/c1f6375f991ae1cecf6c34a39319781e/2345.gif